Waarom duurzaamheid?

Zie hier de link naar de CODE ROOD Brief die we vanuit De Duurzame Verpleegkundige
schreven naar de politiek op 1 februari 2022. Hier de brief als attachment.
Directe link naar de petitie

De gezondheid en het welzijn van onze maatschappij is afhankelijk van de gezondheid van het ecosysteem waar wij als mens deel van uit maken. Ons ecosysteem staat onder druk door milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering, terwijl de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 7% van de totale CO2-uitstoot. 
 
De Duurzame Verpleegkundige ziet dat verpleegkundigen op dit moment niet de juiste kennis, vaardigheden en houding bezitten om hun verantwoordelijkheid jegens de maatschappij waar te maken. Denk aan bewustwording van effecten van eigen acties, de juiste voorlichting kunnen geven over milieueffecten op gezondheid, medicijnresten die in het water terecht komen of de hoeveelheid materiaal dat wordt weggegooid na eenmalig gebruik. Met een CO2 uitstoot van 7% draagt de zorgsector bij aan de druk op ons ecosysteem en op de gezondheidszorg. 
 
De Duurzame verpleegkundige maakt zich sterk voor een grote verandering in regulier curriculum, zorgsector en maatschappij. 

Achtergrond
Als verpleegkundigen dienen wij publieke problemen te signaleren en daarin onze rol als zorgverleners te erkennen. De Position Statement van de International Counsel of Nurses (2018) beschrijft onze rol als verpleegkundige binnen duurzaamheid in de mondiale samenleving helder (ICN.ch). In plaats van gezondheid, is ziek-zijn lonend. Dit is een perverse prikkel binnen de gezondheidszorg. Om tot verandering te komen, is preventie nodig. Daarbij is kennis van Planetary Health van essentieel belang. Kennis van de impact van klimaatverandering op gender, sociale ongelijkheid en veiligheid is noodzakelijk om ons vak in de toekomst goed te kunnen blijven uitoefenen.   
Vaardigheden hoe circulair te werken in de praktijk, hoe transdisciplinair te werken ten dienste van dit thema en preventie, en hoe een gamechanger te zijn in deze transitietijd, is van belang en dient onderdeel te zijn van ons onderwijs. 
Daarnaast is de zorgsector zelf geen gezonde werkomgeving voor verpleegkundigen. Hoge burn-out en uitstroom karakteriseert het huidige verpleegkundig vak. Ons richten op preventie en de positieve eigenschappen van natuur, kan deel van het antwoord hierop zijn. 
Om de maatschappij te veranderen en tot een social tipping point te komen om het earth tipping point te vermijden, dienen we als zorgsector alle zeilen bij te zetten. 
Een grote verandering in regulier curriculum, zorgsector en maatschappij is nodig. 
De krachtigste bron van verandering is onderwijs. 
De Duurzame Verpleegkundige levert door haar werk een bijdrage aan een systeemverandering binnen maatschappij en zorg. 
Wij sluiten hierbij aan bij de ‘transition management’ approach van DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions, deel van de Erasmus Universiteit Rotterdam).


Rol van de verpleegkundige
 Het is volgens de ICN onze taak als verpleegkundigen, ons uit te spreken over klimaatverandering, onze manier van werken aan te passen om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de planeet, kennis te hebben over de impact van de mens op het milieu (Planetary health), en deze kennis over te dragen aan de maatschappij.

De Green Deal Duurzame Zorg geeft richting aan ons handelen voor nu, en werkt als katalysator en versneller. Maar dit is niet genoeg voor een goede toekomst.
Ons verpleegkunde-onderwijs dient deze belangrijke rol te ondersteunen.
Onderwijs heeft de meeste impact op duurzaamheid.
(Impact-haalbaarheid matrix, VWS Webinar 2 september 2021)
De verpleegkundige van de toekomst richt zich op preventie, en op bestrijding van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en de aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie). 


Ben jij enthousiast om duurzaamheid op de kaart te zetten 
binnen het verpleegkundig vak? 
 Meld je dan nu aan bij De Duurzame Verpleegkundige! 
Werkgroepleden werken samen, inspireren en motiveren elkaar. 
Ook zijn we waar nodig sparringpartner 
voor de lokale en landelijke politiek. 

De Duurzame Verpleegkundige 


De zorg voor de mens is wat ons drijft, 
wat zorgt nog beter voor de mens dan een gezonde aarde? 

De Duurzame Verpleegkundige is een landelijk actie-netwerk, bestaande uit enthousiaste (gepensioneerd) verpleegkundigen, opleiders, docenten en studenten. Doel is dat elke verpleegkundige zich bewust is van het effect van klimaatverandering en natuur op gezondheid en het belang ziet van duurzaam werken in de zorg, en hiertoe de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgt. Om dit te bereiken delen we ervaringen en (genereren we) evidence based kennis, en werken we (in)ternationaal samen, binnen en buiten het onderwijs. 
We zijn onderdeel van de Groene Zorg Alliantie (publieksprijs Duurzaamste Zorgidee 2021), Zorg voor Klimaat en Med-Zero. 


Duurzaamheid en verpleegkunde 

Mondiaal


Nurses, as the primary providers of healthcare to all communities in all settings, are key to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). In fact, if investment in the nursing profession is not made by governments and world leaders, we cannot succeed.
(https://www.icn.ch/nursing-policy/icn-strategic-priorities/sustainable-development-goals)

De ICN beschrijft duidelijk de positie van mondiale positie van verpleegkundigen op het gebied van duurzaamheid in de Position Statement 'Nurses, climate change and health'.  

 (ICN Position Statement)

"Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Future - Brundtland Report). Sustainability in the context of healthcare is about progress in the delivery of high quality patient care for all by promoting the three elements of sustainable development - environmental, social and financial. (https://www.rcn.org.uk/library/subject-guides/sustainable-nursing-practice) 

Onze visie, missie en doelen

Visie

Kennis delen en genereren over de positieve en negatieve effecten van natuur en klimaatverandering  op gezondheid,  aan elke verpleegkundige in Nederland,  die we motiveren en inspireren. 

 

Missie

Elke zorgprofessional in Nederland werkt op een manier die zorgt draagt voor de planeet, en draagt dit uit.

Doelen
De Duurzame Verpleegkundige heeft tot doel, maatschappelijke/ publieke gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan een social tipping point in de maatschappij. Dit doen wij door ons te richten op drie pijlers

1.      Verankeren van Planetary Health in regulier curriculum van PO tot WO, en in bijscholing van zorgmedewerkers. Verpleegkundigen dienen Planetary Health te kunnen gebruiken in hun vak en maatschappelijke gezondheid te bevorderen door inzetten van kennis en vaardigheden gericht op preventie.   

2.      Verankeren van Duurzaam Werken in de gezondheidszorg door gezondheidszorgonderwijs. Daarbij ligt de nadruk op preventie en dat alle niet geleverde onnodige zorg duurzame zorg is. 

3.      Natuur als interventie voor preventie, gezondheid en welzijn voor zorgvragers  en zorgmedewerkers. Hiermee dragen we bij aan positieve beeldvorming van het belang van groen/natuur. 

De toekomst

De verpleegkundige van de toekomst heeft actuele kennis over planetary health en duurzaam werken en natuur als verpleegkundige interventie. Ook heeft de verpleegkundige van de toekomst de vaardigheden en houding om duurzaam te werken in de zorg, en daarin een leidende rol te vervullen. 
De verpleegkundige van de toekomst draagt bij aan de zorg voor de planeet, voor een gezondere toekomst voor iedereen (mens, plant en dier).  

Wij blijven voor deze toekomst werken als aanjager en bruggenbouwer.  Onze samenwerking

Mocht je willen deelnemen, samenwerken of vragen hebben, mail ons dan!
Stuurgroep: Annemarie Bergsma & Joyce Baris. 

We maken gebruik van de Eco-cycle Planning Resource in onze aanpak. 

De Duurzame Verpleegkundige

Ben je geinteresseerd om samen met ons bij te dragen aan een toekomst waarin continue aandacht is voor duurzaamheid binnen de zorg, en een curriculum waar duurzaamheid en planetary health ingebed is in het gehele programma?
Of heb je vragen?
Mail ons dan!
deduurzameverpleegkundige@gmail.com

Huidige projecten
- Lobby richting diverse partijen, naar buiten treden via diverse media over dit belangrijke thema
- Voortrekkersrol in duurzaamheidstransitie in de maatschappij, vanuit de zorgverleners op landelijk niveau
- Studenten, docenten, werkveld, management en alumni 
van opleidingen/ bijscholing betrekken bij duurzaamheid 

- Samen onderwijs ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, planetary health, 
en positieve effecten van natuur om samen te gebruiken 
in de curricula van (para)medische opleidingen

 - Enquete verpleegkunde-studenten over duurzaamheid in het curriculum
 - Samen met patienten strijden voor duurzaamheid

- Participeren aan en initieren van (inter)nationaal onderzoek. 
-  Manifest voor opleidingen en zorgprofessionals in navolging van het 
Manifest van medici voor een gezonde aarde 
- Duurzaamheid in breed mondiaal perspectief: environmental, social and financial. 

- Sociale duurzaamheid. Kwaliteit van werk, werkplezier, vitaliteit. Uitstroom en verzuim.
- Financiele duurzaamheid. Bijv. verpleegkundigen spelen een duidelijke rol in het ontwikkelen van duurzame gezondheidszorgsystemen (ICN).

Samenwerking

De verpleegkundige heeft een belangrijke rol in het behalen van de Sustainable Development Goals, met name SDG 3, 4, 6, 11 en 12.
We werken internationaal onder 'The Sustainable Nurse'.

In Nederland
Lid MED-ZERO (www.med-zero.nl )
Lid Groene Zorg Alliantie (https://milieuplatformzorg.nl/acties-activiteiten/groene-zorg-alliantie/ )
Aangesloten bij Zorg voor Klimaat (https://www.zorgvoorklimaat.nl/ )
SDGNederland.nl
Lid Leren voor Morgen (https://www.lerenvoormorgen.org/ )
Wij staan open als opdrachtgever voor schoolopdrachten hbov, en als opdrachtnemer voor organsaties. 

Europees en mondiaal
Klimaatverandering stopt niet bij onze landgrens, daarom werken we Europees en mondiaal samen. Wil je daar meer van weten ? Mail ons dan! 
We zijn als organisatie medeondertekenaars van https://healthyclimateletter.net/sign-the-letter/ 
Actief in communicatie rondom COP26